Linh tinh

Cảm hứng thứ sáu: Năm mới, Mục tiêu mới, Bạn mới


Chia sẻ trên Pinterest

Năm mới, Mục tiêu mới, Bạn mới - đó là câu thần chú của chúng tôi trong năm 2013. Chúng tôi đã thực hiện các nghị quyết năm mới của riêng mình và tạo ra một chút cảm hứng trực quan, có thể chia sẻ cho bất kỳ ai khác cần tăng thêm vào tháng 1 này.

Ngoài ra, nếu bạn có động lực để có được người khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn trong năm 2013? Hướng đến Năm Sức khỏe, cách dễ dàng để vượt lên trên các nghị quyết lành mạnh hơn (hàng ngàn người đã có!). Yêu poster? Chia sẻ trên Pinterest!